SPONSORSKAPET

Alla sponsormedel inklusive medlemsavgifter (se medlemskap) skall inkluderas till poängräkningen inför "återbäringslängden". Sponsorskapet är PERSONLIGT.

Genom att betala in medlemsavgiften till TOOF, godkänner jag de regler organisationen satt upp för medlemskap.

REGLER FÖR SPONSORSKAP

Jag får som sponsor till Team Of Our Future förtur till eventuella produktioner under förutsättning att jag kan redovisa information om;

1) När produktionen kan komma att påbörjas?

2) Hur stor blir kostnaden för varje produkt?

3) Hur lång tid kommer det att ta innan första 1'000-serien är färdig? vad blir kostnaden?

4) Om produktionen skall fortsätta produceras, är sponsorn villig att göra fullständig produktion

 

Jag är medveten om att jag kommer att få göra reklam för mitt företag under de utställningar som är aktuella för visning av produkter från uppfinnare och utvecklare. Jag får även min logotype upplagd på TOOF's hemsida. Logotypen länkas till min/mitt företags hemsida. Om egen hemsida inte finns upprättas ett text dokument som innehåller; Logotype, Namn, Kontaktperson, Adress, Telefon (kontor/fax/mobil) samt inriktning.

Jag får som sponsor ej involvera mig i någon form av produkt eller idéstöld (varken enskildt eller genom bulvan) från andra innovativa medlemmar.

Som uppfinnare/företag och medlem genom TOOF, är jag skyldig att till TOOF inlämna alla uppgifter om all form av royalties rörande den/de produkt/-er som passerat TOOF's tjänster.

Jag betalar som uppfinnare/företag självmant till TOOF in ett arvorde om 0,75% av dessa royalties (före skatter och avgifter), till TOOF, så länge som jag själv inkasserar någon form av ersättning som kan räknas under royalties, för den/de produkt/-er som TOOF hjälpt mig som uppfinnare eller företag att demonstrera, sälja, producera eller liknande. Vid avvikande av att till TOOF uppge dessa uppgifter skall detta ses och bedömmas vid liknande av "bulvanitet".

Att Till TOOF snarast meddela eventuella felaktigheter och/eller andra tvetydigheter, för att TOOF fortast möjligt kall kunna åtgärda dessa.

Uppfinnare/företag , vilken som är medlem hos TOOF och under visningsperioden behöver genomgå möte för eventuell försäljning eller produktion et.c. skall meddela TOOF detta då TOOF skall försöka ordna en tillfällig ersättare i uppfinnaren monter om personen i fråga är själv. TOOF skall vid detta tillfälle även ordna en avstörd plats för uppfinnaren och kunden att samtala vid.

Som medlem involverar jag mig aldrig i någon form av "bulvanitet" med anknytning till någon av de produkter jag presenterar eller har tänkt presentera genom TOOF. Vid uppdagande av bulvanitet äger TOOF rätten till en ersättning från uppfinnaren och/eller företaget med ett belopp motsvarande 200% av ordinarie ersättning. Ersättningen äger TOOF rätten att ta ut under hela den retroaktiva period som förflutit sedan visningen (den visning vilken produkten först visades vid) till och med en period om 2 år efter att denna bulvanitet uppdagandes.

Jag är medveten om att alla uppfinnande medlemmar kan få previlegiet att inneha en plats som ledamot i TOOF's styrelsen och skall under tiden som styrelseledamot frivilligt och självmant, uppge eventuella förbindelser till dem som i någon form ansöker om medel från TOOF. Medlemmen skall självmant avsäga sig från att medverka vid just detta ärende. I det fall att styrelseledamot ej uppger sådant förhållande och detta uppdagas, äger TOOF rätten att med omedelbar verkan avsätta berörd ledamot, samt av principiella skäl avslå ansökan om medel för den ansökande. Berörd ledamot skall ersättas med nästa enligt turordning kommande uppfinnare som inträder med omedelbar verkan, eller snarast möjligt där efter.

Jag är som medlem medveten om att medlemskapet är personligt d.v.s.: Medlemskapet för företag gäller endast det anmälda företaget (ej systerbolag, moderbolag, dotterbolag et.c.). Medlemskapet för uppfinnare gäller endast den person som står på anmälan till medlemskapet. Överträdelse medför indragning av medlemskap under resterande del av medlemsåret, samt det första direkt efterföljande året. Innestående medlemsavgifter och andra avtalade ersättningar bibehålles av TOOF.

TOOF får ej lämna ut annan information än den som skriftligen av uppfinnaren eller företaget medgivit TOOF all lämna ut.

TOOF tillhandahåller egna ID-kort för alla innovativa medlemmarna och anställda. Kortet skall även innehålla ett personligt fotografi av medlemmen. ID-kortet skall fråntagas medlemmen vid eventuellt missbruk.

TOOF avsäger sig alla rättigheter att frånta uppfinnaren eller företaget dennes patent och / eller mönster som TOOF i normala fall skulle ha rätt till genom lag.

Som sponsor till Team Of Our Future (TOOF) avsäger jag mig rätten att frånta den rättmätige uppfinnaren och/eller utvecklaren denes patent- och / eller mönsterskydd.

TOOF äger ej rätten att i någon form särbehandla någon uppfinnare p.g.a utseende, religion, handikapp, kön, nationalitet, åsikt eller annat som kan vara kränkande, under förutsättning att uppfinnaren/företaget följer de regler som gäller inom TOOF.

Som sponsor kan jag få förtur till nya produkter för marknaden om jag säljer andra produkter inom samma produkt område.

Medlemmar och TOOF förpliktigar sig mot att under alla omständigheter avböja alla former av erbjudanden som på något sätt kan knytas under benämningen fallskärmsavtal, efter det att medlemsavgiften till TOOF är inbetald och registrerad hos TOOF. (Denna regel gäller om avtalet i någon form har med TOOF eller dess medlemmar att göra).

Som medlem i TOOF äger jag ej rätten att medverka till att jag, andra medlemmar, eller andra av mig kända eller närstående person/-er och/eller företag, varken under min tid som medlem eller inom en period om tio år efter uppsägning av mitt medlemskap, startar någon liknande verksamhet. Jag får under samma period aldrig använda TOOF's namn på annat sätt än det som överensstämmer med TOOF's policy.

Jag är medveten om att TOOF ej lämnar någon form av garanti för att produkter som visas genom TOOF kommer att bli såld, producerad et.c. TOOF skall dock göra sitt bästa för att produkten kommer till försäljning eller produktion i någon form.

TOOF tar ej ut någon platshyra för uppvisande av produkter genom TOOF's utställningar.

Vid eventuell konkurs, avveckling et.c. (beslut måste komma från senaste samt närmast föregående styrelses beslut) säger TOOF rätten till avtalad del av royalties under en period om fem år frammåt. Sedan återgår denna del till rättmätige uppfinnaren. TOOF skall där efter om uppfinnaren så vill, förstöra alla papper om honom/henne till oigenkännlighet.

Jag får som uppfinnare och företag tillgång till olika förmåner via internet genom att vara medlem hos TOOF.

Brott mot medlemsreglerna medverkar till en "plutt" i medlemsregistret om det kan påvisas att jag gjort felet med illojalitet, nonchalance eller med uppsåt att skada eller förstöra för andra medlemmar eller TOOF. Om en medlem får sin tredje "plutt", blir då denne medlem avstängd från alla möjligheter till medlemskap igen. "Plutt-"systemet är även internationellt gällande. Uppkommna skador skall bedömmas av den då gällande styrelsen och i förhållande till den uppkommna skadan skall skadestånd utdömas.

Jag vill gå vidare till sponsormedlemskapet.